مرکز تعالی مدیریت فرایند

یک مرکزتعالی مدیریت فرایند کسب و کار، مجموعه ای از روشها، ابزارها و تکنیک های در اختیار کارکنانِ با تجربه مدیریت فرایند کسب وکار سازمان می باشد که در جهت توسعه پروژه های مدیریت فرآیند کسب و کار به منظور دستیابی به نرخ های بالاتر برگشت سرمایه و به حداقل رساندن هزینه های راهکار های مهندسی، مورد استفاده قرار می گیرد.

این ایده برای ارائه لایه ای از بلوغ فراتر از بلوغ فرآیند مبتنی بر فناوری سنتی به کار می رود. این لایه اطمینان می دهد که سختی فرآیند در مقدمات پروژه مدیریت فرایند کسب و کار، همانند دیگر محدوده های کسب و کار، معرفی شده است. به طور مثال، حصول اطمینان از کیفیت فرآیند از تولید هماهنگ تمام منابع مرتبط با تولید تا به حداقل رساندن نواقص، تقویت برنامه زمانی تولید و به حداقل رساندن هزینه های سایر عوامل